沈阳肤康皮肤病医院祛斑科
您当前的位置:沈阳肤康医院 > 皮肤科疾病 > 青春痘 >

油性肤质的5大抗战去痘法则

发布时间:2014-11-19   来源:沈阳肤康皮肤病医院
 油性肤质的5大抗战去痘法则

 yóu xìng fū zhì zhàn dòu zhǐ ná

 miàn duì yóu liàng de bí tóu yǔ liǎn jiá ,jiàn yì :kòng zhì yóu guāng ,bú yào “xiāo xiǎng ”xiāo miè chū yóu de xiàn xiàng 。

 油性肤质的5大抗战去痘法则介绍如下:

 1.xuǎn duì xǐ miàn nǎi :shǐ yòng yóu xìng jī fū zhuān yòng de xǐ miàn nǎi ,zài qǐ chuáng hé shuì qián gè xǐ yī cì liǎn ;bú yào shǐ yòng zī rùn xíng de xǐ miàn nǎi ,bú jǐn xǐ qǐ lái huì jiào dé méi xǐ gàn jìng ,yě huì zài máo kǒng liú xià tài duō yóu zhī 。dàn shì yě bú yào yòng “chāo qù yóu ”de jiǎn xìng féi zào (xiàng shì xǐ yī féi zào ),jiǎn xìng féi zào huì bǎ liǎn xǐ dé tài gàn tài bēng ,cì jī pí zhī xiàn fèn mì ,xǐ le liǎn huì gèng kuài yóu huí lái 。

 2.bì miǎn shǐ yòng shōu liǎn shuǐ :shōu liǎn shuǐ tú zài liǎn shàng huì cì cì de ,gǎn jiào hěn jǐn bēng ,zhè yī lèi chǎn pǐn tōng cháng hán yǒu jiǔ jīng chéng fèn ,zhǎng qī xià lái ,bú jǐn kě néng shāng hài fū zhì ,yě huì cì jī pí zhī xiàn fèn mì gèng wàng shèng 。pí fū kē yī shī jiàn yì ,zài gǎn jiào liǎn shàng yóu guāng hěn míng xiǎn shí ,bú fáng shǐ yòng xī yóu miàn zhǐ 。

 3.shèn xuǎn bǎo shī rǔ yè :jī běn shàng yóu xìng jī fū shì bú xū yào bǎo shī rǔ yè de ;rú guǒ yī dìng yào shǐ yòng rǔ yè ,pí fū kē yī shī zé tuī jiàn fēi yóu xìng ér jù bǎo shī chéng fèn de rǔ yè ,bǐ fāng shuō hán yǒu guǒ suān ,huò zhě shì yǐ gān yóu (glycerin)yǔ bō niào suān (hyaluronic acid)wéi bǎo shī zhǔ chéng fèn de miàn shuāng 。

 4.fáng shài :qiū lǎo hǔ wēi lì bú kě xiǎo qù ,guò dù de rì shài ,huì jiā shēn dòu bā de yán sè ,è huà dòu dòu de fā yán chéng dù ,suǒ yǐ měi tiān zhì shǎo zài chū mén qián yào tú yī cì fáng shài chǎn pǐn ,jì dé xuǎn yòng qīng shuǎng xíng huò dòu dòu zhuān yòng de fáng shài pǐn ,ér qiě fáng shài xì shù (spf)zhì shǎo yào zài 15yǐ shàng 。

 沈阳肤康皮肤病医院医师对【油性肤质的5大抗战去痘法则】的讲述如下。

 5.dā pèi shǐ yòng kòng yóu chǎn pǐn :shì miàn shàng de yóu zhī diào jiē chǎn pǐn ,mù qián zhī yǒu elubiolzhè xiàng chéng fèn jīng yī xué zhèng shí ,zhēn zhèng néng yǒu xiào yì zhì pí zhī xiàn fèn mì 。dà bù fèn de kòng yóu miàn mó huò zhě kòng yóu níng lù ,shì yǐ bú zhī bù de máo xì xiàn xiàng huò shì chǎn pǐn zhōng de xiǎo kē lì lái xī fù yóu guāng ,bìng néng jiè cǐ zhē gài liǎn shàng de xiǎo xiá cī ,suī rán bú néng zhēn zhèng “kòng yóu ”,dàn shì dā pèi shǐ yòng ,yě néng tí gòng yóu xìng jī fū yī dìng shí jiān de qīng shuǎng wài guān 。

 具体关于这个问题的更多详情,欢迎您的咨询!
上一篇:消除青春痘需注意哪些事项 下一篇:脖颈后面长青春痘的起因有哪些呢

版权所有:沈阳祛斑医院

咨询电话:155-6605-4176

备案号:辽ICP备17001269号-11

沈阳肤康医院地址:沈阳市大东区小北街38号

注:本站信息仅供参考,不能作为诊疗依据,具体请遵医嘱

辽公网安备 21010402000259号